Informácia MF SR k požiadavke na posunutie termínov rozúčtovania z 22.3.2021:

Dobrý deň,

zasielame podrobnejšie informácie:

Ministerstvo financií pripravilo legislatívny návrh (momentálne je už v NR SR), ktorý rieši posun termínov ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev vlastníkov a správcov bytových domov a nebytových budov za rok 2020. Počas obdobia pandémie nebudú v roku 2021 spoločenstva vlastníkov bytov či správcovia bytov v omeškaní, ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predložia vyúčtovanie do 31. júla 2021.

§ 36e

(1) Počas obdobia pandémie nebude v roku 2021 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove (ďalej len „vlastníci“) správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu,59g) ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predložia takúto správu a takéto vyúčtovanie do 31. júla 2021.

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.

 

§ 36f

(1) Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní podľa osobitného predpisu uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „elektronické hlasovanie“). Vlastníci nemôžu splnomocniť iné osoby, aby ich pri elektronickom hlasovaní zastupovali. Výkon hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním musí byť vykonaný spôsobom,

a) ktorý umožňuje overiť totožnosť a účasť vlastníkov na hlasovaní,

b) z ktorého je zrejmý a určitý prejav vôle každého z vlastníkov pri hlasovaní o konkrétnej otázke vylučujúci akúkoľvek zameniteľnosť,

c) ktorý zabezpečí ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred neoprávneným zásahom.

 

(2) Osoba, ktorá podľa osobitného predpisu zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, je povinná

a) vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania,

b) prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,

c) bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vykoná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie,

d) uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky, e) zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spôsobom v dome obvyklým.

 

 S pozdravom,

 Tlačový odbor

 

cid:image001.png@01D42E47.41565680

 

Štefanovičova 5 | 817 82 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2  5958 2203 | 

tlacove@mfsr.sk | www.finance.gov.sk