Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Na tejto stránke sa dozviete všetky dôležité informácie o členstve v Asociácii rozpočítavteľov nákladov na teplo a vodu Slovensko (ARTAV). Členstvo v ARTAV môže byť:

Riadne členstvo

Riadnymi členmi Asociácie sa môžu stať právnické osoby na základe písomne podanej prihlášky doručenej Asociácii, ktorej vzor je dostupný na internetovej stránke Asociácie www.artav.sk, ktoré uskutočňujú rozpočítavanie nákladov na teplo a vodu v zmysle platnej legislatívy podľa platných predpisov a používajú technické prostriedky vyhovujúce platným normám.

Všetci riadni členovia sú si vo svojich právach rovní, pričom právom riadneho člena je:

 1. byť pozvaný a zúčastniť sa Valného zhromaždenia s hlasovacím právom,

 2. navrhovať a voliť členov Rady Asociácie a byť volený za jej člena,

 3. navrhovať a voliť členov Dozornej rady a byť volený za jej člena,

 4. podieľať sa na všetkej činnosti Asociácie,

 5. byť informovaný o činnosti a hospodárení Asociácie,

 6. podávať návrhy a pripomienky k činnosti Asociácie a jej orgánom a požadovať vysvetlenia k jej rozhodnutiam,

 7. využívať služby poskytované Asociáciou,

 8. používať vedľa svojho označenia znak Asociácie a text “Člen Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko“ alebo “Člen ARTAV Slovensko“,

 9. vystúpiť z Asociácie.

Povinnosti riadneho člena sú:

 1. dodržiavať stanovy a vnútorné smernice Asociácie,

 2. rešpektovať rozhodnutia prijaté orgánmi Asociácie,

 3. zaplatiť včas a v správnej výške základný členský poplatok a ročné členské príspevky,

 4. vystupovať v súlade so záujmami Asociácie,

 5. poskytovať orgánom Asociácie súčinnosť k naplňovaniu predmetu činnosti a cieľu Asociácie, najmä plnením úloh, ktorými bol poverený

 6. hájiť dobré meno Asociácie.

Čestné členstvo

Čestným členom Asociácie sa môže stať právnická osoba, na návrh Rady Asociácie, za zvlášť významné služby v prospech predmetu činnosti, cieľa a rozvoja Asociácie, alebo pokiaľ možno, na základe ich znalostí a skúseností, očakávať ich podstatnú podporu. Priznanie čestného členstva podlieha schváleniu Valným zhromaždením. Čestný člen nemá hlasovacie práva a nemôže byť volený do orgánov Asociácie.

Čestný člen má právo:

 1. byť pozvaný a zúčastniť sa Valného zhromaždenia,

 2. vyjadrovať sa ku všetkým záležitostiam Asociácie a predkladať návrhy či pripomienky,

 3. používať znak Asociácie s označením Asociácie a text “Čestný člen Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko“ alebo “Čestný člen ARTAV Slovensko“,

 4. požiadať o odobratie Čestného členstva a vystúpiť z Asociácie.

Čestný člen je povinný:

 1. rešpektovať stanovy a vnútorné smernice Asociácie, ako aj všetky rozhodnutia prijaté orgánmi Asociácie,

 2. poskytovať súčinnosť tak, aby predmet činnosti a ciele Asociácie mohli byť dosiahnuté,

 3. hájiť dobré meno Asociácie.

Vznik a zánik členstva

Členstvo v Asociácií je riadne a čestné. Riadnymi členmi Asociácie sa môžu stať právnické osoby na základe písomne podanej prihlášky doručenej Asociácii, ktorej vzor je dostupný na internetovej stránke Asociácie www.artav.sk, ktoré uskutočňujú rozpočítavanie nákladov na teplo a vodu v zmysle platnej legislatívy podľa platných predpisov a používajú technické prostriedky vyhovujúce platným normám.

Členstvo v Asociácií vzniká dňom schválenia prihlášky Radou Asociácie a v prípade čestného členstva, dňom jeho prepožičania Radou Asociácie.

Členstvo môže byť odmietnuté, pokiaľ uchádzač:

 1. pri podaní písomnej prihlášky nepredloží doklady potvrdzujúce splnenie podmienok predchádzajúceho ods.,

 2. porušil zásady poctivého obchodného styku - čestnosti v obchodnom živote, najmä v oblasti hospodárskej súťaže.

Členstvo môže zaniknúť iba:

 1. Výpoveďou, písomným oznámením člena Asociácie. Výpoveď začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po podaní výpovede. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac.

 2. Zánikom člena Asociácie.

 3. Vylúčením člena, či odmietnutím čestného členstva rozhodnutím Valného zhromaždenia.

 4. Nezaplatením, nesplácaním základného členského poplatku alebo ročného členského príspevku v stanovenej výške a lehote,

 5. U riadneho člena ďalej nesplnením podmienok stanovených v ods. 1.2 týchto stanov.

V prípade zániku členstva z akéhokoľvek dôvodu, nemá člen nárok na vrátenie základného členského poplatku alebo podielu zo zaplateného ročného členského príspevku.

Základný členský poplatok a ročný príspevok

Výšku základného členského poplatku a ročného členského príspevku členov Asociácie stanovuje a následne schvaľuje Valné zhromaždenie za každý nový kalendárny rok. Základný členský poplatok je povinný splatiť riadny člen v peniazoch, a to najneskôr do tridsiatich dní od vyrozumenia o prijatí za riadneho člena Asociácie.

Výšku ročného členského príspevku riadneho člena pre nasledujúce obdobie určuje Valné zhromaždenie, pričom čestné členstvo je bezpríspevkové. Príspevok je splatný v štvrťročných splátkach alebo jednorázovo vždy do tridsiatich dní od jeho schválenia Valným zhromaždením, najneskôr však do desiateho dňa každého kalendárneho štvrťroka, a to v peniazoch a na účet Asociácie.

Nesplácanie príspevku alebo jeho časti v stanovenom termíne je považované za hrubé porušenie povinností člena, s dôsledkom vylúčenia člena.

Záujemca o Riadne členstvo, prijatý za Riadneho člena v období po Valnom zhromaždení príslušného kalendárneho roku, zaplatí:

 1. základný členský poplatok v plnej výške,

 2. ročný členský príspevok vo výške, ktorá sa rovná súčinu jednej dvanástiny platného ročného príspevku a počtu zostávajúcich mesiacov do konca kalendárneho roku, vrátane mesiaca, v ktorom bol prijatý za Riadneho člena.

 3. Poplatok a príspevok alebo jeho štvrťročná splátka sú splatné do tridsiatich dní od vyrozumenia o prijatí za Riadneho člena.

Členovia ARTAV Slovensko na valnom zhromaždení konanom dňa 25.10.2023, s platnosťou od 1.1.2024, schválili výšku jednorazového vstupného poplatku pre každého člena vo výške 600 EUR a výšku pravidelného ročného členského poplatku vo výške 600 EUR.

Registrovať sa za člena ARTAV môžete tu:

registrovať sa

Právne úkony asociácie

Asociácia koná svojimi orgánmi alebo prostredníctvom svojich zástupcov.

Konanie a podpisovanie za Asociáciu sa deje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu Asociácie pripojí svoj vlastnoručný podpis predseda alebo podpredseda Asociácie a jeden člen Rady asociácie.

Zástupcovia Asociácie môžu byť určený aj na základe písomnej plnej moci udelenej Radou Asociácie.