Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko) je dobrovoľným, nezávislým záujmovým združením právnických osôb, pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky, a to v oblasti rozpočítavania nákladov za dodávky tepla, teplej a studenej vody, v zmysle platných predpisov pre jednotlivých vlastníkov, resp. nájomcov bytov a nebytových priestorov.  

ARTAV Slovensko bola vytvorená v súlade s ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka z.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Asociácia vznikla ustanovujúcou schôdzou 12tich zakladajúcich členov v novembri 2018 a do registra záujmových združení právnických osôb bola zapísaná 24.1.2019.

Hlavné úlohy a ciele ARTAV Slovensko

Odbornosť

ARTAV Slovensko je garantom odbornosti vo svojej oblasti.

Spolupráca

ARTAV Slovensko je partner pri tvorbe metodík a legislatívy v oblasti rozpočítavania nákladov za teplo a vodu. ARTAV Slovensko nachádza, navrhuje a presadzuje čo najspravodlivejšie metodiky rozpočítavania nákladov tepla a vody pre vlastníkov bytov.

Dodržiavanie pravidiel

ARTAV Slovensko dbá na dodržiavanie právnych noriem a profesnej etiky pri výkone činností svojich členov.

Pomoc

ARTAV Slovensko pre svojich členov vypracováva a odporúča postupy a algoritmy rozpočítavania nákladov v prípadoch, pre ktoré nie sú jednoznačne právne stanovené.

Osveta

ARTAV Slovensko realizuje odborné semináre a školenia za účelom garancie odbornosti svojich členov.

Orgány ARTAV Slovensko

Rada ARTAV Slovensko


Ing. Dušan Slobodník

+421 918 390 399

predseda Rady asociácie

Eliana Kostolány

+421 2 491 064 11

podpredsedníčka Rady asociácie

Mgr. Jana Machková

+420 296 337 511

členka Rady asociácie

Dozorná rada ARTAV Slovensko


Ing. Peter Výboch

+421 48 470 05 80

člen Dozornej rady

Vladimír Weisz

+421 944 942 491

člen Dozornej rady

Ing. Miroslav Marko

+421 903 794 102

člen Dozornej rady

Ďalšie informácie

Stanovy asociácie

stiahnuť PDF stanovy ARTAV Slovensko

stiahnuť

Etický kódex

člena ARTAV Slovensko

zobraziť

Členovia

zoznam členov ARTAV Slovensko

zobraziť

Prihláška

pre prijatie za riadneho člena ARTAV Slovensko je potrebná registrácia

registrovať sa

Zakladajúci členovia ARTAV Slovensko

ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

TECHEM spol. s r.o.

ista Slovakia, s.r.o.

STING-ENERGO, s.r.o.

Stavebné bytové družstvo Komárno

Stavebné bytové družstvo II. Košice

BYTTHERM, s.r.o.

Certa K s.r.o.

MARELS, s.r.o.

Regena ES s.r.o. Strážske

TTI - Energo spol. s r.o.

WEMO s.r.o.