Bol schválený nový termín pre rozúčtovanie nákladov a ostatných súvisiacich povinností správcu.

V marci sme informovali o iniciatíve ARTAV Slovensko, kde sme na MF SR a MH SR adresovali požiadavky na posunutie termínu rozpočítavania nákladov za teplo a teplú vodu z 31. mája na 31. júl.

Vláda reagovala na požiadavky správcovských organizácií a ARTAV Slovensko a Novelou zákona 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 schválila posunutie termínov rozpočítavania nákladov za teplo a teplú vodu do 31. júla 2021.

Presné znenie zákona, a konkrétne § 36e, nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20210331.html

ARTAV Slovensko