ARTAV Slovensko spojilo správcovské organizácie do jedného tímu.

Vznikla široká spolupráca na tvorbe novej legislatívy pre oblasť rozpočítavania nákladov tepla a vody.

Zmyslom a účelom rozpočítavania nákladov by malo byť, férové a spravodlivé prerozdelenie spoločných nákladov, medzi vlastníkov bytov. Každodenná prax s legislatívou rozpočítavania nákladov tepla a teplej vody, nám však ukazuje svoje nedostatky. Teraz je ten správny čas na zmenu.

Preto vznikla iniciatíva spojiť sily a vytvoriť pracovnú skupinu v ktorej okrem Asociácie rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko budú zastúpené aj najsilnejšie správcovské organizácie na Slovensku.

Dňa 8.10.2020 ARTAV Slovensko adresoval výzvu na spoluprácu v oblasti legislatívy rozpočítavania tepla a vody všetkým relevantným správcovským organizáciám  a združeniam na Slovensku.

Výzvu na spoluprácu prijali všetky oslovené organizácie a spoločný tím pre tvorbu novej legislatívy dnes tvoria:

            Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko

            Slovenský zväz bytových družstiev

            Združenie bytového hospodárstva a na Slovensku

            Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností  

            Združenie pre lepšiu správu bytových domov

            Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku  

 

V dnešných dňoch sa aktivujú pracovné skupiny a začína sa práca na príprave podkladov, ktoré by mali pomôcť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky pri tvorbe novej a spravodlivejšej legislatívy.

ARTAV Slovensko