TLAČOVÁ SPRÁVA - ARTAV Slovensko žiada o predĺženie termínov pre správcov bytov na predloženie vyúčtovania nákladov za teplo a teplú vodu


BANSKÁ BYSTRICA (16.3.2021) – Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko (ďalej ARTAV Slovensko) požiadala Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky o posunutie termínu pre správcov bytov, ktorí sú povinní predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov vyúčtovanie nákladov za teplo a teplú vodu z 31. mája na neskorší termín 31. júla.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu pandémie COVID 19 na Slovensku môžu nastať komplikácie pri samotných odpočtoch alebo pri výpadkoch pracovníkov, ktorí vykonávajú rozpočítavanie, a v dôsledku toho nebude možné vypracovať alebo doručiť rozpočítavanie tak, ako po minulé roky.

Aktuálne platná legislatíva hovorí o tom, že rozpočítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody za zúčtovacie obdobie sa má vykonať najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Správca je tiež povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu. Správa sa týka najmä finančného hospodárenia domu, informácie o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu.

Zároveň je správca povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

ARTAV Slovensko svoje požiadavky na MH SR a MF SR odôvodnil nasledovne:

Prvým a základným predpokladom pre vykonanie rozpočítania nákladov za teplo v zmysle vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z.z. aktuálneho roka, je vykonať odpočty z meračov tepla, teplej vody a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Približne 30 % meračov tepla a vody bytových domov, ktorých sa táto povinnosť týka, nie sú vybavené možnosťou diaľkového odpočtu a je potrebné vykonať vizuálny odpočet so vstupom do bytov.

V praxi sa však stáva, že niektorí vlastníci bytov odmietajú vstup odpočtára do bytu, a to aj napriek usmerneniu Úradu verejného zdravotníctva pri akých opatreniach je možné odpočty vykonať. V takýchto prípadoch je možné vykonať odpočty meradiel formou samoodpočtu, čo však časť vlastníkov z rôznych dôvodov nedokázala vykonať.

„Ak sa jedná o pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov alebo merače tepla, na správny odpočet týchto meračov je potrebné zaškolenie, určitá odbornosť a v tomto prípade je problematická aj verifikácia odčítaných údajov. Z týchto dôvodov, k dnešnému dňu, nemáme k dispozícii všetky potrebné odpočty pre vykonanie rozpočítania nákladov za teplo a teplú vodu,“

uviedol Ing. Dušan Slobodník, predseda rady ARTAV Slovensko.

Druhým nevyhnutným predpokladom pre vykonanie rozpočítania nákladov za teplo pre konečných spotrebiteľov (vlastníkov bytov) v stanovenom termíne do 31.5. je personálne zabezpečenie rozúčtovacích a správcovských spoločností.

Rozpočítavanie nákladov za teplo môžu vykonávať len odborne zaškolení pracovníci, ktorí majú dostatočnú  prax v danom odbore.  Ide o podpornú energetickú službu, ktorá si vyžaduje precíznu znalosť legislatívy.

Ing. Dušan Slobodník, predseda rady ARTAV Slovensko, ďalej dodáva:

„Tieto pozície sú vysoko špecializované a prakticky personálne nenahraditeľné. Ide o sezónnu prácu, kde v období od januára do konca mája je potrebné zvládnuť obrovské množstvo práce. Aj v bežnej situácii môže výpadok jedného pracovníka znamenať problém. V aktuálnej situácii každý deň dochádza k výpadkom pracovníkov z dôvodu pandémie COVID 19. Predpokladané riziko výpadku viacerých pracovníkov a aj celých oddelení je úplne reálne.“

Čo sa môže stať, ak nebudú posunuté predmetné zákonné povinnosti?

  1. Rozpočítavanie nákladov bude vypracované s nízkou mierou spravodlivosti. Pre korektné a čo najspravodlivejšie rozpočítavanie nákladov za teplo a vodu sú nevyhnutné odpočty.
  2. Vysoká miera uplatnenia penalizácií z dôvodu nesprístupnenia či neumožnenia vykonania odpočtov vlastníkmi bytov bude vytvárať v spoločnosti ďalšie napätie, nespokojnosť a pocit nespravodlivosti.
  3. Rozúčtovatelia a správcovia nebudú mať možnosť vypracovať a doručiť konečným spotrebiteľom rozpočítanie nákladov v zmysle vyhlášky č. 240/2016 Z.z, ako splnenie povinností vyplývajúce správcom zo zákona č. 182/1993. Dôvodom budú chýbajúce odpočty, aj výpadky pracovníkov čerpajúcich pandemickú OČR a pandemickú PN.

 

Podobné požiadavky už Ministerstvu financií a Ministerstvu hospodárstva adresovali správcovské organizácie a ARTAV Slovensko sa k ich iniciatíve a požiadavkám pripája.

Požadované výnimočné posunutie termínu spomínaných zákonných povinností z 31.5.2021 na 31.7.2021 v tejto situácii umožní všetkým zúčastneným stranám získať čas na štandardné a korektné vypracovanie rozpočítania nákladov, ako v zmysle vyhlášky č. 240/2016 Z.z, tak aj splnenie si povinností správcov v zmysle zákona č. 182/1993.

Posunutie termínov nie je len v záujme správcov, ale predovšetkým v záujme konečných spotrebiteľov.

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko) je dobrovoľným, nezávislým záujmovým združením právnických osôb, pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky, a to v oblasti rozpočítavania nákladov za dodávky tepla, teplej a studenej vody, v zmysle platných predpisov pre jednotlivých vlastníkov, resp. nájomcov bytov a nebytových priestorov.