Zoznamy oprávnených osôb v zmysle 503/2022 § 8 ods. (9)

"Ak sú v objekte rozpočítavania nainštalované pomerové rozdeľovače, koneční spotrebitelia môžu rozhodnúť o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru uvedených v prílohe č. 1 na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby.5)"
 
5)§ 6 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   § 12 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 
 
   
 
sksi